Критическа рецепция на българската литература в Словакия (1990-2016)

Статии

1996

Balabanová, Christina. Téma noci v poézii Otokara Březinu, Ivana Krasku a Peja Javorova. In: Kapitoly z moderny, avantgardy a postmoderny III. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, 1996, s. 36-48.

Kudlička, Emil. Súčasná bulharská dráma. In: Bulharská dráma a my. Zost. Emil Kudlička. Bratislava: TÁLIA-press, 1996, s. 223-273.

Georgieva, Cvetana. Bulharská literatura 90. rokov minulého storočia v osvojovaní si postmoderného priestoru. Prekl. Sofia Miteva, Zuzana Demjanovičová. – Opera Slavica, roč. 16, č. 1, 2006, s. 27-35.

1998

Balabanová, Christina. Prekladová recepcia slovenskej poézie v Bulharsku v 20. storočí. In: Slovensko-bulharské jazykové a literárne vzťahy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zost. Mária Dobríková. Bratislava: T.R.I. Médium, 1998, s. 113-120.

Dobríková, Maria. Bratislavská Alma mater a bulharistika. In: Slovensko-bulharské

jazykové a literárne vzťahy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zost. Mária Dobríková. Bratislava: T.R.I. Médium, 1998, s. 131.

Hochel, Igor. Překlad a literárnokritická recepcia bulharskej literatury na Slovensku v 60. rokoch. In: Slovensko-bulharské jazykové a literárne vzťahy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zost. Mária Dobríková. Bratislava: T.R.I. Médium, 1998, s. 121-129.

Hvišč, Jozef. Bulharská tematika v slovenskej próze 70. rokov 19. stor. (jej miesto a funkcia). In: Slovensko-bulharské jazykové a literárne vzťahy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zost. Mária Dobríková. Bratislava: T.R.I. Médium, 1998, s. 97-105.

Koška, Ján. Slovensko-bulharské literárne vzťahy v 70. rokoch – tretí účastník a suverenita príjemcu. In: Slovensko-bulharské jazykové a literárne vzťahy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zost. Mária Dobríková. Bratislava: T.R.I. Médium, 1998, s. 106-112.

Кошка, Ян. Общи проблеми на българския литературен модернизъм. Прев. Христина Балабанова. – Език и литература, бр. 3-4, 1998, с. 110-121.

Matejko, Ľubor. K poézii Zlatého veku. In: Slovensko-bulharské jazykové a literárne vzťahy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zost. Mária Dobríková. Bratislava: T.R.I. Médium, 1998, s. 25-31.

2002

Koška, Ján. Prijatie Vazovovho románu Pod jarmom v slovenskej kultúre. – Slovak Review, roč. 11, 2002, č. 1, s. 1-20.

Melicherčíková, Katarína. Preklady bulharskej literatúry vo vydavateľstve Mladé letá. In: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca V. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 308-318.

2005

Кошка, Ян. Експресионизмът в творчеството на Гео Милев. Прев. Татяна Ичевска. – Славянски диалози, бр. 1, 2005, с. 104-119 [превод на статия от 1970 г.]

Oriešek, Patrik. Súčasná bulharská literatúra – od paródie k nostalgii za minulosťou. Достъпно на: http://www.litcentrum.sk/28411 (27.11.2016)

2013

Dobríková, Mária. Preklad literárnych textov ako most medzi jazykmi a kultúrami. – Opera Slavica, 2013, roč. 23, č. 4, s. 137-144.

 

Advertisements