Критическа рецепция на чешката литература в България (1990-2016). Специализиран периодичен печат

Статии

1990

Иванова, Диана. Ярослав Сайферт и Атанас Далчев – типологични паралели. – Литературна мисъл, бр. 6, 1990, с. 19-40.

Казанова, Никол. Милан Кундера и безсмъртието. – Лик, бр. 24, 1990, с. 10-14 [статия, посветена на романа „Безсмъртие“; включени са коментарите на  Жан-Пиер Амет,  „Кръстоносен поход срещу човешката глупост“, и на Даниел Салнав, „Красивата история на романа“; не е посочен преводач].

Мукаржовски, Ян. Изкуството като семиологичен факт. Прев. Стефан Бошнаков. – Литературна мисъл, бр. 10, 1990, с. 130-135 (рубрика Из световната естетическа мисъл).

Павлов, Иван. Йозеф Шкворецки – създател и рушител на митове. – Литературна мисъл, бр. 9, 1990, с. 108-110.

Уеб, К. От Кафка до Хавел. – Лик, бр. 7, 1990, с. 5-8 [статията представя развитието на чешката литература; споменати са Ян Амос Коменски, Ян Неруда, Божена Немцова, Ярослав Хашек, Карел Чапек, Ярослав Сайферт, акцент е поставен върху фигурата на Вацлав Хавел; не е посочен преводач].

Шкворецки, Йозеф. Мисли на читателя на детективския жанр. (Едгар Алън По и как поезията роди детективското четиво). Прев. Даниела Тодорова. – Литературна мисъл, бр. 9, 1990, с. 110-124 (рубрика Из световната естетическа мисъл).

1991

Чолакова, Жоржета. Жанрова палинодия в поемата на Карел Хинек Маха „Май“. – Език и литература, бр. 6, 1991, с. 68-79.

Мацура, Владимир. Възникване на модерната субективност в чешката поезия. Прев. Христина Балабанова. – Литературна мисъл, бр. 4, 1991, с. 220-227.

Павлов, Иван. Литераторът емигрант. – Панорама, бр. 1-2, 1991, с. 92 [за романа на Йозеф Шкворецки „Случаят на инженера на човешките души“].

1994

Костадинова, Маргарита. Ян Паточка – движение на истината. – Език и литература, бр. 3, 1994, с. 26-30.

Светославов, Величко. Йозеф Пата. – Език и литература, бр. 3, 1994, с. 118-129 [за твоческия път на чешкия славист].

Тодоров, Величко. Ян Махал и българската литература. – Език и литература, бр. 5, 1994, с. 102-106.

Долежел, Лубомир. Структуралната тематология и семантиката на възможните светове. Случаят с двойника. Прев. Добромир Григоров. – Литературна мисъл, бр. 2, 1994, с. 6-20.

Червенка, Мирослав. Литературната творба като речев акт. Прев. Михаела Кузмова. – Литератърна мисъл, бр. 2, 1994, с. 21-37.

Петршичек, Мирослав. Френският постструктурализъм и традициите на чешкия структурализъм. Прев. Маргарита Костадинова. – Литературна мисъл, бр. 2, 1994, с. 38-45.

Отруба, Моймир. Знаци и ценности (Семиотика и аксиология на междутекстовостта). – Литературна мисъл, бр. 2, 1994, с. 46-64.

Ходрова, Даниела. Текстът като място на тайната (Тематизацията на текста в прозата на XX век). Прев. Михаела Кузмова. – Литературна мисъл, бр. 2, 1994, с. 65-80.

Паточка, Ян. Епичност и драматичност, епос и драма. Прев. Маргарита Костадинова. – Литературна мисъл, бр. 2, 1994, с. 81-88.

1995

Водичка, Феликс. Цялостта на литературния процес. – Език и литература, бр. 3, 1995, с. 77-94.

Кундера, Милан. Освободителното изгнание. Прев. [от френски] Нина Венова – Lettre Internationale, 8,1995, с. 3 [за „Онтология на изгнанието“ на Вера Линхартова].

1996

Урбан, Зденек. Приносът на Фр. Л. Челаковски (1799 – 1852) за присъединяването на българската култура в Чехия и в света. Прев. Добромир Григоров. – Език и литература, бр. 1, 1996, с. 22-28.

Павлов, Иван. Юбилейни жалони на академичната славистика. Библиография на трудовете на д-р Зденек Урбан. – Език и литература, бр. 1, 1996, с. 29-37 [за творческия път на чешкия българист].

1998

Кршиванек, Владимир. Двама буржоа на изложба: Ганьо Балкански и Матей Броучек. Културно – исторически кадър. Прев. Жоржета Чолакова. – Език и литература, бр. 2, 1998, с. 3-9.

Сус, Олег. Идентичността на човека сред водовъртежа. Първа студия за авангардния антропоцентризъм: поетистичният modus vivendi. Прев. Таня Маджарова. – Език и литература, бр. 3-4, 1998, с. 82-95 [статия за чешкия поетизъм].

1999

Йелинек, Антонин. Няколко думи за съвременната чешка литература. Прев. Руми Котева. – Панорама, бр. 3, 1999, с. 2-6.

2000

Мангел, Алберто. Утопии – дистопии в литературата. – Лик, бр. 8, 2000 с. 7-9 [статията за литературната утопия,  коментира и  „Р.У.Р“ на Карел Чапек; не е посочен преводач].

няма автор. Случаят Милан Кундера. – Лик, бр. 8, 2000, с. 24-26 [статия, посветена на романа „Неведение“ („Незнанието”) на Кундера и появата му първо на испански и каталонски, а не на френски език; съдържа коментари на Тереза Кремзи (издателка на Кундера във Франция), Филип Соарес (писател), Беатрис де Моура (издателка и преводачка на „Неведение“ в Испания); не е посочен преводач].

2002

Прохазка, Мартин. Възроденият Осиан. Прев. Добромир Григоров. – Литературна мисъл, бр. 1, 2002, с. 10-32 [за чешкия романтизъм и моделът на Макферсън, рубрика  Из съвременни хуманитарни дебати].

Мълсова, Нелла. „Между реалността и визията…“ Прев. Миглена Михайлова. – Панорама, бр. 1, 2002, с. 3-7.

2004

Гаварецка, Анна. Сюрреалистичната игра с конвенциите на булевардния роман. Прев. [от полски] Лилия Кънчева. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 163-180.

Галмиш, Ксавие. Другото остранностяване в чешката експресионистична литература. Прев. [от френски] Жоржета Чолакова. Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 153-162.

Мукаржовски, Ян. Поезията в живописното творчество на Ян Зързави. Прев. Ангелина Недева. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 36-50 [с бележка за автора].

Стайкова, Ралица. Езикът на живописта в прозата на Йозеф Чапек. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 225-234.

2005

Вайцман, Марк. Кундера отваря завесата. – Лик, бр. 5, 2005, с. 60-61 [статията представя есето на Кундера „Завесата“; не е посочен преводач].

Борисова, Б., Пенчев, Вл. По пътя на взаимното опознаване (За една неизвестна чешка анкета върху българската епическа традиция). –Балканистичен форум, кн. 1-3, 2005, с. 131-137.

2006

Мирчева, Василена. Чешки автори преди и след Кундера. – Лик, бр. 3, 2006, с. 74 [статията представя 4 чешки книги: Иржи Кратохвил – „Лягай долу, звяр“, Зденек Ротрекъл – „Светлината идва от мрака“, Ирена Доускова – „Как вълците ме изядоха“, Милош Урбан – „Сянката на катедралата“].

2010

Бурова, Ани. Хомогенност и разнородност на чешкия модернизъм. Славянски диалози, кн. 10-11, 2010, с. 137-148.

Вьорьош, Ищван. Призраците на Маха, или многоезичността като литературен канон. Прев. Ангелина Недева. Славянски диалози, кн. 10-11, 2010, с. 37-48.

Григоров, Добромир. Синхрония и статика. Вилем Матезиус и Роман Якобсон (Прага, 1920). Славянски диалози, кн. 10-11, 2010, с. 169-177.

Джеймс, Петра. Полемиката около късното творчество на Бохумил Храбал. Прев. [от френски] Соня Александрова. Славянски диалози, кн. 10-11, 2010, с. 197-213.

Иванова, Димана. За ролята на модата и облеклото в дендизма като литературноисторическо и социално явление. Стилизации на дендито. Славянски диалози, кн. 10-11, 2010, с. 149-156.

Кршиванек, Владимир. Прояви на литературната мистификация в чешката и българската литература. Прев. Борислав Борисов. – Славянски диалози, кн. 10-11, 2010, с. 125-136.

Кудърнач, Иржи. Ксавер Дворжак и Сигизмунд Боушка – двама поети на католическата модерна. Прев. Жоржета Чолакова.Славянски диалози, кн. 10-11, 2010, с. 157-168.

Маринова, Красимира. Четирите първоначала в поетиката на Отокар Бржезина. Славянски диалози, кн. 10-11, 2010, с. 21-32.

Чолакова, Жоржета. 200 години от рождението на Карел Хинек Маха (1810–1836). Славянски диалози, кн. 10-11, 2010, с. 33-36.

2011

Игнатова, Росица. Ян Скацел – философия на тишината и звука. Славянски диалози, кн. 12, 2011, с. 75-82.

Солейман пур Хашеми, Михаела. Към въпроса за диференциацията между конвенционалната и литературно престижната омилетика от епохата на барока. Прев. Жоржета Чолакова. Славянски диалози, кн. 12, 2011, с. 59-66.

Становска, Силвие. За лова като алегория на любовта в избрани творби на немската литература от Късното средновековие и в старочешкото произведение „Ткадлечек“. Прев. Катерина Томова. Славянски диалози, кн. 12, 2011, с. 49-58.

2012

Василева, Веселина. Какво значи това. – Лик, бр. 12, 2012, с. 73 [статия за  философската поредица на Нов български университет „Какво значи това“;  представя и книгата на Карел Чапек „Критика на думите – петдесет и две неделни проповеди“].

2014

Йоцов, Борис. Една вардарска балада. Славянски диалози, кн. 15, 2014, с. 15-35 [за българската тема в творчеството на Й. В. Фрич, препечатан текст от 1939-1940 г.]

Кокудева, Росина. Проблемът за изпитанието в сюжета за пепеляшка в приказките на Божена Немцова и Ангел Каралийчев. Славянски диалози, кн. 15, 2014, с. 134-144.

Микулецки, Якуб. Драматургията на Егон Бонди в контекста на чешката литература. Славянски диалози, кн. 15, 2014, с. 145-155.

2015

Бурова, Ани. Стилизации на авторския субект и на лирическия Аз в поезията на чешкия модернизъм. – Език и литература, бр. 1-2, 2015, с. 241-252.

Григоров, Добромир. Бохумил Храбал в литературния джубокс. – Език и литература, бр. 1-2, 2015, с. 71-79.

Димитрова, Славея. Героите и битките на миналото в литературата на ранното Чешко възраждане. – Език и литература, бр. 1-2, 2015, с. 156-168.

Пенчева, Анжелина. Rozervanec или roztrhanec? Романтизъм или бидермайер? Език и литература, бр. 1-2, 2015, с. 93-101.

Пътова, Николета. Сюжетът „Иванко“ по драмата на Васил Друмев и неговите чешки проекции. – Език и литература, бр. 1-2, 2015, с. 102-114.

Соленкова, Любомила. Люба Сплиткова- Касърова и българо- чехословашката взаимност.  – Език и литература, бр. 1-2, 2015, с. 115-126.

Якимова, Вера Каплицка. Канонът в центъра на вниманието. Дискусии относно литературния канон в българското и чешкото литературознание след 1989 г. Език и литература, бр. 1-2, 2015, с. 80 – 92.

2016

Малкова, Ива. Чешката поезия от 90-те години на ХХ в. до първото десетилетие на XXI в. (Художествени тенденции в творчеството на поети и поетеси, свързани с Остравския край). Прев. Жоржета Чолакова. – Славянски диалози, кн. 17, 2016, с. 56-77.

Малура, Ян. Св. св. Кирил и Методий в чешката култура и литература на барока. Прев. Иванка Ромова. Славянски диалози, кн. 17, 2016, с. 15-30.

Пиларж, Мартин. Остравският край като художествен образ в творчеството на трима писатели емигранти. Прев. Катерина Томова. – Славянски диалози, кн. 17, 2016, с. 91-96 [за творчеството на Иван Ландсман, Хелмут Кьониг и Петър Питуха].

Смолка, Зденек. Петър Безруч – поет, обгърнат от митове. Прев. Богдан Дичев. – Славянски диалози, кн. 17, 2016, с. 43-55.

Томашек, Мартин. Старият нов Халек: към въпроса за енвироменталната естетика.

Прев. Росина Кокудева. – Славянски диалози, кн. 17, 2016, с. 31-42.

Урбанова, Сватава. За паметта, спомнянето, референциалните и автореференциалните кодове (върху романа на Ян Балабан „Питай татко“). Прев. Таня Янкова. – Славянски диалози, кн. 17, 2016, с. 78-90.

Рецензии

2003

няма автор. Случаят Вивег. – Лик, бр. 5, 2003, с. 27. [за  романа „Случаят с невероятната Клара“ на Михал Вивег].

2004

Бурова, Ани. Žoržeta Čolakova. Český surrealismus 30. let. Struktura básnického obrazu. Praha: Karolinum, 1999, 141 s. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 237-240.

няма автор. Представяне на романа на Михал Айваз „Празни улици“. – Лик, бр. 12, 2004, с. 27.

2005

Кръстев, Димитър. Homo bohemicus. Пражката школа: Генеалогия, самопознание, полемики. Кн. 1, 2004. – Славянски диалози, бр. 1, 2005, с. 132-135.

Михайлова-Сталянова, Надежда. Narodili jsme se jako draci. Antologie bulharské moderní povídky. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2005, с. 196-198 [за антологията „Родихме се змейове“].

2009

Хюи, Тран. По следите на Затопек. – Лик, бр. 4, 2009, с. 20-21 [за книгата „Тичай“ на Емил Затопек; не е посочен преводач].

2010

Бурова, Ани. Приключението между две култури (Изданията на „Бохемия клуб“ 2006-2010 г.)Славянски диалози, кн. 10-11, 2010, с. 172-274 (рубрика Етажерка).

Маджарова, Таня. Ян Амос Коменски. Лабиринтът на света и раят на сърцето. Прага: ВАЛД Прес, 173 стр.Славянски диалози, кн. 10-11, 2010, с. 156-257 (за българския превод на „Лабиринтът на света и раят на сърцето“; рубрика Етажерка).

Черни, Марцел. Slavica v české řeči I. České překlady ze slovanských jazyků do roku 1860. Sest. Josef Bečka. Druhé, přepracované a doplněné vydání připravili Jiří Bečka a Karolina Skwarska. Práce Slovanského ústavu AV ČR, Nová řada, sv. 12, Praha, 2002, 166 s. – Slavica v české řeči II.

České překlady ze slovanských jazyků 1861–1890. K vydání připravil Jiří Bečka a kol. Práce Slovanského ústavu AV ČR, Nová řada, sv. 13, Praha, 2002, 630 s. – Slavica v české řeči III/1. Překlady ze západo- a jihoslovanských jazyků v letech 1891–1918. Pod vedením Jiřího Bečky a Siegfrieda Ulbrechta zpracovaly Zdena Koutenská a Jitka Taušová. Práce Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., Nová řada, sv. 23, Praha, 2008, 554 s. Прев. Севдалина Велева.Славянски диалози, кн. 10-11, 2010, с. 257-258 (рубрика Етажерка).

Чолакова, Жоржета. Таня Маджарова. Повествователни практики в разказите на Ян Неруда. Славянски диалози, кн. 10-11, 2010, с. 277-281 (рубрика Етажерка).

2015

Пенчева, Анжелина. Петра Соукупова на български. – Език и литература, бр. 1-2, 2015, с.288-289 [Рецензия за книгите на Петра Соукупова „Без следа” и „На море”].

Синивирска, Веселина. Множествеността на литературата. – Език и литература, бр. 1-2, 2015, с.293-296. [Рецензия за научния сборник  V souřadnicích mnohosti, Praha, 2014].

Христова, Ина. Литературата и фрагментаризираният свят. – Език и литература, бр. 1-2, 2015, с.284-288. [Рецензия за монографията на Ани Бурова „Литературата и фрагментаризираният свят, София, 2014].

 

Отзиви

1991

Чолакова, Жоржета. Първата българска книга за Световния чех. – Език и литература, бр. 4, 1991, с. 140-143 [по повод излизането на „Световния чех“. Книга за Карел Чапек от Величко Тодоров, 1991, рубрика Хроника].

Гладкова, Хана, Павлов, Иван. Нови славистични идеи за интерпретация и превод на текст. – Език и литература, бр. 5, 1991, с. 141-144 [по повод българо-чехословашката научна конференция ан тема: „Текст – интерпретация – превод“; рубрика Хроника].

2004

Недева, Ангелина. Eric Dluhosch, Rostislav Švácha. Karel Teige / 1900-1951. L’Enfant Terrible of the Czech Modernist Avant-Garde. Cambridge: MIT Press, 1999, 440 s., 180 ill. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 253 (рубрика Етажерка).

Недева, Ангелина. Жоржета Чолакова. Лицата на човека в поезията на чешкия авангардизъм. Пловдив: Дом за литература и книга, 1998, 240 с. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 247 (рубрика Етажерка).

Недева, Ангелина. Karel Teige, Jean-Louis Cohen, Irena Zantovska Murray, David Britt. Modern Architecture in Czechoslovakia (Texts & Documents). J. Paul Getty Trust Publications, 2001, 367 p. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 254 (рубрика Етажерка).

Недева, Ангелина. Karel Srp. Karel Teige. Praha: Torst, 2001, 164 s. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 253 (рубрика Етажерка).

Недева, Ангелина. Leszek Engeking. Surrealizm. Underground. Postmodernizm. Łódź: Wydawnictwo Unywersitetu Łódźkiego, 2001. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 254 (рубрика Етажерка).

Недева, Ангелина. Магични огледала. Антология на чешкия поетизъм. Прев. и предг. Вътьо Раковски. София: ИА „Аб“, 2001, 193 с. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 254 (рубрика Етажерка).

Недева, Ангелина. Frank Illing. Jan Mukarovsky und die Avantgarde. Die Strukturalistische Ästhetik in Kontext von Poetismus und Surrealismus. Freiburg: Aisthesis, 2001, 464 s. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 252-253 (рубрика Етажерка).

2005

Пешева, Кичка. Иван Мърквичка. Сонети. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2005, с. 199 [за превода на стиховете на чешкия художник Ян Мърквичка].

Маринов, Ангел. Людмила Кроужилова. Сол в раните. Ludmila Kroužilova. Sůl v ranách. Прев. Димитър Стефанов. София: Матом, 2004, 176 с. – Славянски диалози, бр. 1, 2005, с. 145-146 [за двуезичната стихосбирка на Людмила Кроужилова].

Съобщения

2004

Чолакова, Жоржета. Чешки авангардизъм. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 285-292 (рубрика Календар).

2005

Колоухова, Итка, Янев, Борян. Шести международен балканистичен симпозиум в Бърно. – Славянски диалози, бр. 1, 2005, с. 153-155.

Чолакова, Жоржета. Чешки календар. – Славянски диалози, бр. 1, 2005, с. 208-219 (рубрика Славянски календар).

Чолакова, Жоржета. Чешко-български колоквиум в Прага. – Славянски диалози, бр. 1, 2005, с. 155-156.

Интервюта

2003

Кундера, Милан. Хората предпочитат да съдят, вместо да разбират… Разговор на Филип Рот. Прев. [от английски] Валентина Донкова. – Съвременник, бр. 4, 2003, с. 485-492.

2004

Якобсон, Роман. Диалози. Разговор на Кристина Поморска. Прев. [от фр.] Жоржета Чолакова. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 12-22 [фрагменти].

2005

Кратохвил, Иржи. Иржи Кратохвил и дъщерния роман. Разговор на Кристоф Аматор. – Лик, бр. 3, 2005, с. 14-15 [не е посочен преводач].

2006

Оуржедник, Патрик. Преносвачът на езици. Интервю на Селин Бурис. – Лик, бр. 10, 2006, с. 10-12 [не е посочен преводач].

2008

Матейка, Ладислав. Разговор на Питър Стайнер. Прев. Добромир Григоров. – Литературна мисъл, бр. 1, 2008, с. 186-195.

2009

Фишерова, Даниела. Словото като реалност. Разговор на Маргарита Кюркчиева. – Лик, бр. 1, 2009, с. 26-27.

2010

Райнерова, Хана. Съдби. Разговор на чешкото радио „Вълтава“. Прев. Петя Коленцова. Славянски диалози, кн. 10-11, 2010, с. 73-92 [с биографична бележка за преводачката Х. Райнерова от Ж. Чолакова].

2011

Айваз, Михал. Утрини в чужди градове. Разговор на Маргарита Кюркчиева. – Лик, бр. 7, 2011, с. 14-15.

Advertisements