Съпоставителни изследвания на славянските литератури в България (1990-2016). Периодичен печат

Статии

1993

Ajdačić, Dejan. The vampire motif in European and Balkan slav literatures. – Балканистичен форум, кн. 1,1993, с.53-58.

Karagyozov, Panayot. The roots of the slavonic nationalism. – Балканистичен форум, кн. 1, 1993, с. 59-62.

Конев, Илия. Европейският поглед за Балканите през епохата на Просвещението. – Балканистичен форум, кн. 2, 1993, с. 5-12.

1994

Иванова, Албена. Символистите от славянския юг и поетическото превъплъщение на мотива „нирвана”. – Балканистичен форум, кн. 3, 1994, с.144-150.

Карагьозов, Панайот. Хронология и типология на славянската литературна емиграция. – Балканистичен форум, кн. 1, 1994, с. 24-36.

Конев, Илия. Slavia orthodoxa, Slavia romana и духовната взаимност на славяните пред изпитанията на Просвещението и Възраждането. –Балканистичен форум, кн. 2, 1994, с. 5-14.

1998

Флакер, Александар. Тези за проучване на авангарда. Прев. Жела Георгиева. – Език и литература, бр. 3-4, 1998, с. 3-12 [вкл. върху материал от южнославянските литератури].

Чолакова, Жоржета. Генеалогия на славянския авангардизъм. – Език и литература, бр. 3-4, 1998, с. 96-109.

2001

Димитрова, Маргарет. Ангушева, Аделина. Съсъд на живота: средновековни славянски текстове за зачеване, раждане и въцърковление. – Балканистичен форум, кн. 1-3, 2001, с. 73-87.

2011

Черни, Марцел. За характера на чешко-българските и словашко-българските литературни отношения. Прев Красимира Маринова. Славянски диалози, кн. 1, 2011, с. 9-26.

2014

Балабанова, Христина. Славистичните текстове на Борис Йоцов като научно неусвоено пространство. Славянски диалози, кн. 15, 2014, с. 48-56.

Костурков, Йордан. Славянските герои в прозата на Уила Катър.Славянски диалози, кн. 15, 2014, с. 110-121.

Красковска, Ева. Дискурсът на пола в литературата, критиката и теорията в славянския свят на границата между XX и XXI век. Прев. Жана Станчева. Славянски диалози, кн. 15, 2014, с. 122-133.

2015

Готовска-Хенце, Теодоричка. П. Й. Шафарик и неговите първи контакти с южните славяни и българите. – Език и литература, бр. 3-4, 1998, с. 135-155.

 

Рецензии

1998

Бурова, Ани. Модернизъм, постмодернизъм, източноевропейско литературознание. – Език и литература, бр. 3-4, 1998, с. 193-194 [рецензия за сборника с научни статии Kapitoly y moderny, avantgardy a postmoderny, Bratisla, 1996].

2006

Шарланджиева, Рада. Книгите като съдба. (Новите десет книги от Балканска библиотека). – ЛИК, бр. 6, 2006, с. 7 [вкл. за: „Опит да забравиш“ от Миро Гавран (Хърватия); „Глосарий“ от Йеврем Бъркович (Черна гора); „Всичко тече“ от Славко Прегъл (Словения); „Предумишлено убийство“ от Слободан Селенич (Сърбия); „Ближен“ от Горан Петрович (Сърбия)].

2014

Млечко, Йоанна. Przekłady Literatur Słowiańskich. Red. Bożena Tokarz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (2009 →). Славянски диалози, кн. 15, 2014, с. 193-197.

2015

Христова, Ина. Литературата и фрагментаризираният свят. – Език и литература, бр. 1-2, 2015, с.284-288. [Рецензия за монографията на Ани Бурова „Литературата и фрагментаризираният свят, София, 2014].

 

Отзиви

2004

Танцът в балканските литератури. Студии. Съст. Румяна Станчева. София: Балкани, 2004. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2005, с. 200.

 

2005

Idee wspołnotowe słowiańszczyzny. Red. Al. Mikołajczak, w. Szulc, B. Zielinski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe – UAM, 2002. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2005, с. 192-193.

2006

Шарланджиева, Рада. Назад и напред в Балканското време. – ЛИК, бр. 12, 2006, с. 8-11 [за писателска среща (Давид Албахари, Светислав Басара, Велимир Костов, Дубравка Угрешич)  в рамките на  проекта “Последна страница“].

2011

Шарланджиева, Рада. Между свидетелството и въображението. – ЛИК, бр. 1, 2011, с. 10-11 [за регионална среща на ПЕН центровете в Белград с участие на писатели от Чехия, България, Босна и Херцеговина, Македония, Словения, Сърбия, Кипър, Турция].

Advertisements