Проект по НИД N:100/2014 г. (Първи етап)

Проект по НИД N:100/2014 г.

Проектът проучва рецепцията на славянските литератури (без руската) в България и на българската литература в съответните страни след 1989 г.  Динамиката на процесите, свързани с преводната рецепция през изминалите две десетилетия, налага необходимостта от комплексно изследване на темата. Целите на проекта са: пълно установяване и библиографско описание както на публикуваните книги, така и на критическите реакции; сравняване на типологията на присъствие на българската литература в чужбина и на съответните чужди литератури у нас; анализ на механизмите на критическа рецепция; извеждане на рецептивните модели както по отношение на цели литературни традиции, така и във връзка с отделни знакови автори и творби; създаване на бази данни, достъпни он-лайн.

Резултатите от проекта са приложими в различни сфери на хуманитаристиката – българистика, славистика, балканистика, културология. Събраната и обработена база данни, която може да бъде системно актуализирана, има потенциала на източник на специфична информация за научни изследвания в областта на рецептивната естетика, междукултурния диалог, сравнителното литературознание, транслатологията, имагологията.

Компаративният аспект на предложеното изследване, както и фокусът върху рецепцията на българската литература, представляват интерес не само за българските учени, но и за съответните специалисти и изследователи от чуждите страни. Систематизирането на информацията и очертаването на типологията на рецептивните модели може да бъде отправна точка за сравнително изследване на рецепцията на славянските литератури с рецепцията на други чужди литератури в българска среда.

Резултатите от проекта са приложими и в образователния процес, особено в някои от магистърските програми във Факултета по славянски филологии; имат и практическо приложение – по отношение определянето на преводаческите избори и издателските политики.

Advertisements

Recent Posts